×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Stratetejik plan, stratejik önceliklerimizi ifade etmekte ve saptanan öncelikleri nasıl gerçekleştireceğimizi özetlemektedir. Planın amacı misyonumuzda açıkça belirlenmiş somut amaçları, güçlü yönlerimizi ve fırsatlarımızı kullanarak zayıf yönlerimiz ve tehditlerimize karşı geliştireceğimiz stratejileri oluşturmaktır.

Bu stratejik plan,  Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi için gelecek beş yıl için bir kılavuz görevi görecek ve Mimarlık Fakültemizin üniversitemiz kuruluş amaçlarına saygılı ve kurum olarak kimliğimizi tanımlayacak, değişen dünya için tasarımcıları nasıl eğiteceğinin ve destekleyeceğinin vizyonunu ortaya koyacaktır.

Stratejik planda vurgulanan en önemli öncelik eğitim modelinin geliştirilmesi üzerinedir. –eleştirel düşünceyi besleyen, inovatif düşünceyi kapsayan, düşündüklerini uygulayan, kişilikli, akıl ve duyarlık bileşkesini amaçlayan bir eğitim ortamı- eğitimdeki mükemmeliyet yanı sıra, araştırmanın önemi, öğrenci hoca işbirliği, aktivitelerin çeşitliliği önceliklerimiz arasına almıştır.

Birinci öncelik; sorgulayıcı eleştirel düşünceye sahip, kişikli,  üretimin taleplerine sanatın prensiplerini uygulayabilen, gerek birer sanatçı, gerekse yeni nesillere eğiticilik yapmak üzere sanatın prensiplerini kavramış öğrenciler yetiştirmek;

İkinci öncelik; sanat üzerine söyleşiler ve öğrenci işlerinin paylaşımı sergiler, mezun öğrencilerin gerçekleştirdikleri ile toplumun sanat üzerine eğitilmesinde katkıda bulunmak;

Üçüncü öncelik; uluslararası ortamda iddialı, etik değerlere sahip, yabancı dile hakim öğrenciler yetiştirmek.

BİRİNCİ ÖNCELİK

“sorgulayıcı eleştirel düşünceye sahip, kişikli,  üretimin taleplerine sanatın prensiplerini uygulayabilen öğrenciler yetiştirmek, , gerek birer sanatçı, gerekse yeni nesillere eğiticilik yapmak üzere sanatın prensiplerini kavramış öğrenciler yetiştirmek”

DEĞERLER

•YARATICILIK: öğrenme ortamını yaratıcılık ve inovasyon ile beslemek
•MERAK sorgulayarak yeni düşünme, yapma ve bilme yönleri bulma
•ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE UYGULAMA Çoklu anlama ve çoklu düşünmeyi geliştiren eleştirel zekayı geliştirici ortamlar
•KAPSAMLI ARAŞTIRMA Derin, sürdürülebilir, çeşitlilik içeren öğrenme ortamı
•BAĞLILIK toplumun sorunları ile iç içe geçmiş, uygulamalar
•ÇEŞİTLİLİK farklılıkları önemseyen ve tanıyan saygı toplum
•MÜKEMMELİYET örnek sanat ve tasarım çalışmaların yaratılmasından, dinamik eğitim ve öğretim metotlarına kadar yapılan her şeyde en yüksek kalite titizlenmek

Eğitim ortamı

1. Fakülte bünyesindeki programları, dinamik inovatif yeniliklerle beslemek, zenginleştirilmiş, esnek eğitim programı ve inovasyon kültürünü program aracılığı ile gerçekleştirme
2. Geleneksel metotları, ülke değerleri ve yeni teknolojiler ile birleştiren bir program
3. Başarılı öğrencileri teşvik eden, koruyan ve başarıya hazırlayan ortamları kurgulamayı sağlayan bir program
4. Bilgi teknolojilerini etkili ve yararlı bir biçimde kullanmayı katan bir program
5. Yabancı dile hakim öğrenciler yetiştirmek

Toplumla ve iş dünyasıyla ilişkiler

1. Sanat ve tasarım çalışmalarını destekleyen karakteristikleri besleyen araştırma, toplumla anlamlı bağlantılar ve Çankaya Üniversitesinin öncü rolünü görünür kılmak
2. Etkili bir biçimde düzenlemiş kurumsal aktiviteler

Araştırma

1. Fakülte kadrosunun araştırmaya teşvik edilmesi
2. Öğrencilerle, özellikle yüksek lisans öğrencileri ile gerçekleştirilecek araştırma konuları

EĞİTİM ÖĞRETİM

AMAÇ A

Dinamik, inovatif akademik programlar

Ders programını dinamik, çağdaş ve öğrencilere ilgi duyabilecekleri alanlar açacak şekilde kurgulamak

EYLEMLER

1. Mevcut disiplin ile ilgili ve disiplinler arası dersleri güçlendirmek, yeni dersler açmak 
2. Öğrencilere daha esnek ve ilgilerine göre çeşitlenen öğrenme ortamları sağlamak disiplinler arası ve işbirliklerine teşvik etmek
3. Ders programında bölüm dışı seçmeli derslerin sayısını attırarak diğer disiplinlerden ilgilerini çeken dersleri almalarını olanaklı kılmak
4. Yarışma ortamlarını yaratmak ve desteklemek

AMAÇ B

Sanat ve tasarım eğitiminde mükemmeliyeti desteklemek ve cesaretlendirmek

EYLEMLER

1. Başarılı öğrencilerin ortamı bir yarış ortamına çekmeleri için farklı sınıflardaki öğrencileri bir araya getiren ortamlar yaratmak
2. Etkili bir eğitim için yeni pedagojik modeller geliştirmek
3. Yeni öğrenme modellerlini ders programının içine koymak
4. Mevcut dersleri gözden geçirerek araştırmaya cesaretlendirmek.

ÖĞRENCİ PROFİLİ

AMAÇ 1

Mesleğe ilgi duyan öğrencilerden oluşan eğitim ortamı

EYLEMLER

Bölümlere giriş biçiminin öğrencinin tercihinden oluşması

Bölümlerin tanıtılması ve mesleğe ilgi duyan öğrenciler için ilgi odağı haline getirilmesi

ÖĞRENCİ DESTEKLEMEK

AMAÇ 1

Eğitim süresince ve mezuniyetten sonra iyi öğrencileri hazırlayacak ortamları sağlamak

EYLEMLER

1. İlk girişten mezuniyete kadar öğrencilerle ilişkide olacak bir bilgi ağı yaratmak
2. Öğrencilerin mezun olduktan sora iyi yerlere yerleşebilmeleri için iş dünyası ile ilişkide olmak
3. Kariyer merkezinin iyi çalışmasını sağlamak

TOPLUMLA İLİŞKİ

Toplumla anlamlı biçimlerde bağlantı kuracak çeşitlenen sanat ve tasarım çalışmalarını destekleyecek araştırma kültürü

AMAÇ A

Mimarlık Fakültesine özel bir araştırma kültürü yaratmak. Fakültenin yerel, ülkesel ve global kesimlerle sorumlu bir biçimde melez araştırmaları desteklemek. Fakülte kadrosu ile diğer kurumlar, ve organizasyonlarla disiplinler arası oluşumları sağlayacak fırsatlar yaratmak, Master ve lisans eğitiminde yeni metodolojiler ve inovatif uygulamalarla topluma yönelik araştırma konularını yaratmak

EYLEMLER

1. Toplumun çeşitli kesimlerine yönelik çok yönlü araştırma konuları yaratmak
2. Ders programlarının içine toplum ile ilişkili çeşitli aktiviteler eklemek

AMAÇ B

Toplumun sorunlarına eğilen öncü bir araştırma kurumu olmak

EYLEMLER

1. Araştırmaların toplumla bütünleşmesini sağlamak
2. Fakültenin araştırmalarını uygun ortamlarda temsil etmek
3. Eğitimsel amaçlar ve aktiviteler gerçekleştirmek için gerek yurt içi gerek yurt dışı diğer kurumlar ile işbirliği yapmak.

ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE İNOVASYON

Geleneksel metotlarla ve yeni teknolojilerle yeniliklere açık olmak

AMAÇ A

Sınıf eğitiminde gelişmiş teknolojilerin avantajlarından yararlanmak geleneksel ve yeni teknolojileri kaynaştıran sistemler geliştirmek

EYLEMLER

Akademik olanakların program gereklerini karşıladıklarından emin olmak

AMAÇ B

Öğrenciler ve hocalar için bir yaratıcılık merkezi oluşturmak

EYLEMLER

1. Her türlü araç gereç ile bir uygulama merkezi oluşturmak
2. Fakülte kadrosu ve öğrenciler için araştırma fırsatları yaratmak

AMAÇ C

Yüksek kaliteli öğrenme ortamları yaratmak

EYLEMLER

1. Stüdyoların, laboratuarların, sağlıklı ve verimli ortamlar olmasını sağlamak

SONUÇ

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi;

Yaratıcılık eğitimini en başa alan, yaratıcı kişilikler yetiştiren Fakülte Topluma varlığı ile artı değer katan, Soyut düşüncenin kazanımında önemli içeriklerle öğretim yapan, İnsan yaşamı ve ilişkileri üzerine her türlü söz söyleyebilecek mimarları yetiştiren, uluslararası ortamda eğitimde iddialı, etik değerlere sahip bir Fakülte olmaktır.

Özetlenen başlıklar bu ideolojiyi gerçekleştirmek için amaçlarımızı ve bu süreçte yapacaklarımızı belirtmektedir.

Planımızı istediğimiz gibi uygularsak, Mimarlık Fakültemiz bu beş yılın içinde toplumda öncü bir rol oynayacak, yeni araştırma alanlarında özgün çalışmalar yapacak, öğrenciler için ayrıcalıklı bir öğretim ortamı oluşturacak, yaşam boyu öğretim merkezi ile toplumu kucaklayacak, teknolojik kapasitelerimizin öğrenme ortamını destekleyecek, akademik ve kurumsal etkinliklerimiz gelişecektir.

Stratejik plan planlama sürecinin ilk adımıdır. Şimdi plan amaçlarımızı ve listelediğimiz gerçekleştirilecekleri eğitim programlarına uygulayacağız, diğer amaçlarımızı gerçekleştireceğiz,  Planı uygulamaya başladığımızda ilk çıktılardan itibaren ne kadar başarılı olduğumuzu test etmeye başlayacağız.