×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Şehir ve Bölge Planlama Nedir?

Yerleşmelerde mekansal gelişmelerin bir plan/düzen çerçevesinde biçimlenmesine katkıda bulunmak için toplumu, mekanı, çevreyi ve ekonomiyi etkileyen kamu ve özel sektör kararlarını biçimlendirmeyi hedefleyen bir meslek alanıdır. Bu meslek alanı arazi kullanımı çevre ve kültürel mirası koruma, konut, ulaşım ve kentsel işlev gibi pek çok konuyu ele alır ve ülke ve bölge düzeyinden yerele kadar farklı ölçeklerde çalışma yapar.

Şehir Plancısı Ne İş Yapar?

Şehir plancısı, değişen günün koşulları çerçevesinde planlı gelişmenin sağlanması için, yerleşmelerin değişiminde etkili olabilecek mekansal, sosyal, demografik, ekonomik ve teknik verilerle estetik, kültürel (tarihi-arkeolojik), doğal/ekolojik etmenleri birlikte değerlendirerek geleceğe yönelik amaç ve hedefleri koyar, uygulama araçlarını ve süreçlerini tanımlar, karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında görev yapan yaratıcılığı ve duyarlılıkları yüksek meslek insanıdır.

Bir başka deyişle, şehir plancılarının çok çeşitli alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olması, başta sosyal bilimler, nicel teknikler, mimarlık ve mühendislik olmak üzere çok sayıda farklı disiplini sentezleyebilmesi, kamu yararı için görev yapması, farklı aktörleri biraraya getirmesi ve arabuluculuk, kolaylaştırıcılık gibi rolleri üstlenmesi gerekmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama Neden Önemli Bir Meslek Alanıdır?

Ülkemizin hala kentleşmekte olan bir ülke olması ve beraberinde yer seçimleri, ulaşım ve çevresel sorunların yaşanması; pek çok kent ve kasabamızda kentsel dönüşümün hızla devam etmesi; hukuksal boyutta, imar, dönüşüm vb. alanlardaki yeni düzenlemeler; afetler konusunda duyarlı ve dayanıklı kentsel çevrelerin tasarlanmasının ve risk yönetimi konularının gündemde olması; yapı sektörünün kazandığı ivme ile birlikte teknoloji ve estetik düzeyde kentler oluşturma beklentisi ve farklı yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilen dengeli, yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam çevreleri oluşturma akımlarının yaygınlaşması şehir ve bölge planlamanın önemini her geçen gün arttırmaktadır.

Şehir Plancısı Nerelerde Çalışır?

Şehir ve Bölge Planlama alanı farklı uzmanlık alanlarını biraraya getiren, çok boyutlu ve disiplinlerarası çalışmalara ve işbirliklerine imkân veren bir nitelik taşımaktadır. Verilen çok yönlü eğitim ile birlikte Şehir ve Bölge Planlama mezunları yalnız kendi alanlarında değil, problem tanımı, analitik düşünme, çözüm önerileri geliştirme, sistem kurma, koordinasyon ve organizasyon becerileri gerektiren çok sayıda alanda da kendilerine iş bulabilmekte, kentsel sorunların mekansal, sosyal ve ekonomik anlamda saptanmasına yönelik olarak kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarında çalışabilmektedirler.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunlarının başlıca istihdam olanakları şöyledir: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası A.Ş. İl Özel İdareleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve Belediyeler gibi kamu kuruluşları; UNESCO, Dünya Bankası ve UNDP gibi uluslararası kuruluşlar; özel planlama büroları; uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri firmaları ve gayrimenkul değerleme firmaları.

Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kimdir?

Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, vakıf üniversiteleri bünyesinde kurulan ilk ve tek Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’dür. Öğrencilerine dört yıllık lisans eğitimi sunan Şehir ve Bölge Planlama lisans programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başlamıştır. Kalkınma odaklı olarak tasarlanan Bölüm programı Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında Bolonya Süreci kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Programda yer alan 55 dersin %25’si seçmeli derstir. Programın omurgasını oluşturan ve farklı planlama konularının uygulamasına yönelik yürütülen stüdyo derslerine ek olarak, kent ekonomosi, kent sosyolojisi, kentsel coğrafya, kent tarihi, düşünce tarihi, kentsel altyapı, ulaşım, topoğrafya, planlama teknikleri ve teorileri, yasal çerçeve, bilgi teknolojileri, teknik çizim ve araştırma yöntemleri gibi konularda teorik ve uygulamalı dersler de programda yer almaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak, ikinci ve üçüncü sınıfın sonunda yapılan yaz stajları da eğitimin parçasıdır.