Duyurular

Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı

PROGRAM HAKKINDA

Kentsel Dönüşüm Nedir, Neyi Amaçlar?

Kentsel dönüşüm kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak bir kentsel mekânın fiziksel, ekonomik, toplumsal ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesini sağlayabilmek için ortaya konulan strateji ve eylemler bütünüdür.  Bu tanım kentsel dönüşümün beş temel hedefini gündeme getirmektedir. Bunlardan ilki toplumsal bozulmaların nedenlerinin araştırılarak, bu kentsel problemlere çözüm olabilecek ve kentsel alanların çöküntü alanına dönüşmesini önleyebilecek öneriler geliştirmektir. İkinci amaç, fiziksel mekânda oluşan değişimleri ve ihtiyaçları karşılayabilmektir. Üçüncü amaç, ekonomik canlılığını kaybetmiş kentsel mekânlarda kentsel refah ve yaşam kalitesini artıracak bir kalkınma modeli ortaya koyabilmektir. Kentsel alanların verimli bir biçimde kullanılması ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmayı sağlayabilecek stratejiler belirlemek kentsel dönüşümün bir başka temel hedefidir. Son amaç ise dönüşüm süreçleri içine toplumun farklı aktörlerinin dâhil edilmesi sağlamaktır. Özetle, kentsel dönüşüm kentlerin çeşitli boyutlarda ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi, kentsel alanı verimli kullanmayı, kentsel refahı ve yaşam kalitesini artırmayı, kentsel sürdürülebilirliği sağlamayı ve tüm bunlar için toplumsal katılımı sağlamayı hedefler.

Kentsel dönüşüm konusu özellikle 2004 yılı sonrasında gerçekleştirilen çok sayıda yasal düzenleme ile ülkemiz gündemine girmiştir. Başlangıçta sadece tarihi ve yıpranmış kent dokularının yenilenmesi hedefi ile 2004 yılında 5366 sayılı yasa yürürlüğe girmiş, daha sonraki aşamada belediyelerin kentsel dönüşüm uygulamalarının önünü açabilmek amacıyla 2005 yılında 5393 sayılı yeni ‘Belediye Kanunu’ hayata geçirilmiştir. Son aşamada ise deprem riskine maruz ülkemizde kentlerde güvenli yaşam çevreleri oluşturulabilmesi ve riskli yapı stokunun yenilenebilmesi amacıyla 6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’ 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen bu mevzuat çerçevesinde ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamaları çoğunlukla yıkıp yeniden yapmak şeklinde gerçekleşmekte ve genellikle yapılı çevrenin fiziksel dönüşümüne odaklanmaktadır. Bu süreçte dönüşümün ekonomik, sosyal, tasarım ve planlama boyutları ihmal edilmektedir. Bu sebeplerle gerçekleştirilen dönüşüm uygulamaları eleştirilere hedef olmakta ve yeni üretilen konut alanlarındaki kullanıcıların memnuniyeti konularında sorunlar yaşanmaktadır.

Çankaya Üniversitesi Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı Neyi Hedefler?

Ankara’da bir ilk!

Kentsel dönüşümün çok boyutlu ve çok aktörlü bir iş olduğunun anlaşılamaması ya da uygulamalarda bu çok boyutluluğun yansıtılamamasının temel nedeni kentsel dönüşüm uygulamaları içinde bulunan aktörlerin (belediye ve ilgili kamu kuruluşlarının çalışanları, mühendis ve mimarlar vb.) özel bir uzmanlık alanı olan kentsel dönüşüm konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmamasıdır. Çankaya Üniversitesi Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı öncelikle kentsel dönüşüm uygulamalarında gözlenen bu açığı kapatmak gerekçesiyle açılmıştır. Bu program kentsel dönüşümü çok boyutlu bir konu ele almakta, fiziksel dönüşümün yanı sıra ekonomik, sosyal, planlama ve tasarım boyutlarının da göz önüne alınması gerektiğini ön plana çıkarmaktadır. Bunun bir sonucu olarak program kentsel dönüşüm konusunda inşaat, iktisat, işletme, sosyoloji, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerini bir araya getirerek konuyu interdisipliner bir ortamda çalışmayı amaçlamaktadır. Bu sayede kentsel dönüşüm konusunda halen aktif görev yapan aktörler ya da bu konuda uzmanlaşmayı amaçlayan öğrenciler ve profesyoneller için önerilen program gereken kuramsal bilgi birikimini ve alternatif kentsel dönüşüm modelleri kurgusu geliştirme becerisini sağlamayı hedeflemektedir. Bunun bir sonucu olarak programın doğrudan kentsel dönüşüm uygulamalarının iyileştirilmesine ve kentsel dönüşüm hedefleriyle uyumlu olarak kentlerimizin daha güvenli, yaşanabilir ve sağlıklı çevreler olarak gelişmesi ve dönüşmesi konularına katkı sağlaması beklenmektedir.

Kentsel dönüşüme ilişkin merkezi kararların alındığı, ilgili bakanlığın yer aldığı ve önemli uygulamaların da gerçekleştiği kent Ankara olmasına rağmen, kentimizde bu konuda yüksek lisans eğitimi veren bir üniversite bulunmamaktadır. Kentsel dönüşüm konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların ve bu konuda akademik eğitim almak isteyenlerin – özellikle kamu kuruluşu ve belediye çalışanlarının- sayısının her geçen gün arttığı düşünülürse önerilen programın bu eksiği kapatacağı düşünülmektedir.

Programın Kapsamı Nedir?

İnterdisipliner yapıdaki Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans programı kentsel dönüşümü;

– Kentsel planlama
– Kentsel ve mimari tasarım
– Afet, risk, deprem
– Kentsel ve doğal çevre
– Kentsel koruma ve yenileme
– Kent sosyolojisi
– Kent ekonomisi
– Kent yönetimi (kentsel alan yönetimi)

boyutlarıyla ele almayı hedeflenmektedir.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programdan mezun olmak için 3 zorunlu ve 4 seçmeli olmak üzere 7 kredili ders, kredisiz olan yüksek lisans semineri, özel çalışmalar ve yüksek lisans tezi (toplam 21 kredi) derslerinin alınması gerekir.

ZORUNLU DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
KENT 501 Kentsel Dönüşüm Stüdyosu I 2 2 2 7,5
KENT 502 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5
KENT 503 Kentsel Dönüşümün Kuramsal Çerçevesi 3 0 3 7,5
KENT 590 Yüksek Lisans Semineri 0 0 0 7,5
KENT 591 Yüksek Lisans SemineriÖzel Çalışmaları 0 0 0 7,5
KENT 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 22,5

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programdan mezun olmak için 3 zorunlu ve 7 seçmeli kredili ders ve kredisiz yüksek lisans projesi (toplam 30 kredi) dersinin alınması gereklidir.

ZORUNLU DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
KENT 501 Kentsel Dönüşüm Stüdyosu I 2 2 2 7,5
KENT 502 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5
KENT 503 Kentsel Dönüşümün Kuramsal Çerçevesi 3 0 3 7,5
KENT 590 Yüksek Lisans Projesi 0 0 0 7,5

 

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
KENT 531 Kentsel Dönüşüm Stüdyosu II 3 0 3 3
KENT 532 Kentlerin Dönüşümü: Nedenler, Süreçler ve Etkiler 3 0 3 3
KENT 533 ]Kentsel Dönüşümde Kullanıcı Boyutu 3 0 3 3
KENT 534 Kentsel Dönüşüm ve İlgili Yasal Çerçeve 3 0 3 3
KENT 535 Kentsel Dönüşümde Stratejik Planlama ve Katılımcı Yaklaşımlar 2 0 2 3
KENT 536 Proje Yönetimi ve Planlaması 3 0 3 3
KENT 537 Taşınmaz Ekonomisi 3 0 3 3
KENT 538 Konut Politikaları ve Dönüşüm 3 0 3 3
KENT 539 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş 3 0 3 3
KENT 540 Çevre, Risk ve Sakınım Planlaması 3 0 3 3
KENT 541 İç Mekanların Dönüşümü ve Yeniden Kullanımı 3 0 3 3
KENT 542 Yerel Yönetimlere Yenilikçi Yaklaşımlar 3 0 3 3
KENT 543 Kentsel Çevre Koruma, Sağlıklaştırma ve Restorasyon 3 0 3 3
KENT 544 Mimari Proje Denetim ve Yönetimi 3 0 3 3
KENT 545 Günümüz Kentlerinde Kentsel Dönüşümün Etkileri 3 0 3 3
KENT 546 Kentsel Dönüşümde Yenilikçi Yaklaşımlar 3 0 3 3
KENT 547 Depreme Dayanıklı Mimari Tasarım 3 0 3 3
KENT 548 Dönüşüm Ve Sinema: Sinema Üzerinden Kent Ve Kentin Dönüşümlerini Okumak 3 0 3 3
KENT 549 Kentsel Kartografya: Kent Ve Alternatif Kent Temsiliyetleri 3 0 3 3
KENT 550 Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunmasının Tarihi 3 0 3 3
KENT 551 Kültür Mirası Olarak Kent 3 0 3 3
KENT 552 Kentsel Ölçekte Kültür Mirasın Değerlendirmesi 3 0 3 3

 

DERS İÇERİKLERİ

KENT 501 KENTSEL DÖNÜŞÜM STÜDYOSU I (2-2) 3
Bu dersin amacı kentsel dönüşüm konusunun mimarlık, mühendislik, planlama, ekonomi, işletme ve sosyoloji boyutlarıyla incelenerek, çok boyutlu ve bütüncül analizlerin üretilmesini sağlamaktır. Bu ders kapsamında seçilen kentsel dönüşüm alanına ilişkin çok boyutlu mevcut durum araştırmaları yapılacak, alanın sorun ve olanakları tespit edilecek ve tüm bu araştırma sonuçları sentezlenecektir. Bu ders sonunda elde edilen bulgu ve sentezlerin, kısaca ders çıktılarının Kentsel Dönüşüm Stüdyosu II’nin girdileri olarak kullanılması hedeflenmektedir. Seçilen alan dönüşüm uygulaması tamamlanmış ya da dönüşme potansiyeline sahip bir alan olabilecektir.
KENT 502 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3-0) 3
Dersin amacı Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans öğrencilerine lisansüstü araştırma çalışmalarında ihtiyaç duyacakları araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi vermektir. Ders genel olarak sosyal araştırma yöntemlerine giriş olarak tasarlanmıştır. Konular araştırma yöntemleri, araştırma tasarımı, veri toplama ve örneklem teknikleri ile veri analizleri olarak belirlenmiştir. Araştırmanın teorisi derslerde ve okumalarda öğrencilere öğretilmeye çalışacaktır.
KENT 503 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KURAMSAL ÇERÇEVESİ (3-0) 3
Bu dersin amacı kentsel dönüşüm konusunda özellikle Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da 20. yüzyılın başlarından beri gerçekleşen uygulamalar kapsamında gelişen kuramsal bilgi birikimini ve tartışmaları öğrencilere sunmak ve kentsel dönüşümün gerekçelerini, politika ve uygulamaları ile bunların sonuçlarını tarihsel bir perspektifte tartışmaktır. Bu bağlamda ders kapsamında çöküntü alanlarının yenilenmesi, tarihi değer taşıyan yapı ve alanların korunması ve sağlıklaştırılması, konut stokunun iyileştirilmesi, kentsel yenileme ve yenileştirme, enerji dostu iyileştirme ve yenileme, afet risklerini önlemek için yapı sağlamlaştırma ve afet zararlarının azaltılması amacıyla kentsel dönüşüm konuları ele alınacaktır.
KENT 531 KENTSEL DÖNÜŞÜM STÜDYOSU II (3-0) 3
Bu dersin amacı Kentsel Dönüşüm Stüdyosu I’de elde edilen araştırma ve analiz sonuçlarını kullanarak kentsel dönüşüm uygulamaları için öneri modeller geliştirmektir. Bu kapsamda kentsel dönüşüm konusunda her ölçekte mekânsal, teknik, ekonomik ve sosyolojik boyutlarda mevcut uygulamaları iyileştirecek önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, ders içerisinde dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen başarılı uygulama modelleri ve yöntemleri çeşitli boyutlarıyla tartışılacaktır.
KENT 532 KENTLERİN DÖNÜŞÜMÜ: NEDENLER, SÜREÇLER VE ETKİLER (3-0) 3
Kentler fiziksel, toplumsal, çevresel, ekonomik ve politik nedenlerle sürekli değişen ve dönüşen dinamik mekânlardır. Kendileri dönüştükleri gibi farklı boyutlarda pek çok dönüşüme de neden olabilirler.  Bu kabul altında, bu dersin amacı kent ve kentlinin tanımından başlayarak, kentlerin değişim ve dönüşümünde hangi etkenlerin rol oynadığını ve bu değişim ve dönüşümün toplum, fiziki ve sosyal çevre, yaşam hakkı, altyapı, üstyapı, yasal çerçeve, ekonomi ve çevre bağlamında ne tür bir dönüşüme yol açtığını tartışmaktır. Bu kapsamda kentsel dönüşüm kentlerin değişimi ve dönüşümü için bir araç olarak tanımlanacak ve bu araçla kentlere müdahale etmenin çeşitli boyutlarda olumlu ve olumsuz yanları incelenecektir.
KENT 533 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KULLANICI BOYUTU (3-0) 3
Bu dersin amacı mevcut kentsel dönüşüm uygulamalarının en zayıf kısmı olan toplumsal boyutuna dikkati çekmek ve kentsel dönüşümü sosyo-kültürel bir süreç olarak ele almaktır. Bu nedenle kent sosyolojisi kuramlarının tartışılması ile başlayacak derste, sosyal hareketlilik ve göç, kentlerdeki sosyal yapı, entegrasyon, dışlanma, kentsel yoksulluk vb. konular tartışılacaktır. Bu kapsamda Türk kentlerinin sosyo-mekansal dönüşümü özetlenecektir. Kentsel dönüşümün tetiklediği sosyal değişimin ve dönüşümün toplumsal etkilerinin inceleneceği derste kullanıcının ihtiyaçları ve dönüşüm beklentilerinin neler olduğu üzerinde durulacak, bu vurgular alan çalışmalarıyla desteklenecektir.
KENT 534 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İLGİLİ YASAL ÇERÇEVE (3-0) 3
Bu dersin amacı kentsel dönüşüm konusunda düzenleyiciyi olan yasal mevzuatı incelemektir. Bu kapsamda kaçak ve imarsız gelişen konut alanlarına ilişkin mevzuattan başlayarak, günümüze kadar yasal çerçevenin gelişimi ve kentsel dönüşümde yetkili olan kurumlar ve görevleri üzerinde durulacaktır. 775 sayılı Gecekondu Yasası, 2981 sayılı Af Yasası, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev ve yetkilerini tanımlayan kanun hükmündeki kararname, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5363 Belediye Kanunu, 5226 Kültürel ve Tarihi Değerleri Koruma Kanunu, 5366 sayılı Yıpranmış Tarihi Alanların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Canlandırılması, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu vb. kanunlar bu çerçevede incelenecek ve mevzuatın geliştirilmesine yönelik öneriler üzerinde çalışılacaktır.
KENT 535 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE STRATEJİK PLANLAMA VE KATILIMCI YAKLAŞIMLAR (3-0) 3
Yeni teknololojiler ve kapsamdaki gelişmelerle birlikte mekansal planlama yaklaşımlarında da son dönemde yeni planlama teknikleri hızla yaygınlaşmaktadır. Son dönemde özellikle planlamada ve dolayısıyla kentsel dönüşüm projelerinde katılım teknikleri uygulamanın vatandaşların üretilen politika ve stratejileri sahiplenmesi açısından önemi gittikçe artmaktadır. Kentsel dönüşümde kamu, özel sektör yerel halk bazen de sivil toplum kuruluşlarının ortaklığı önemlidir. Projenin başarısı karşılıklı etkileşime ve uyuma bir anlamda bağlıdır.

Stratejik planlama yaklaşımı, katılımcı politikaları ve  çok aktörlü karar  alma süreçlerinin kentsel dönüşüm projelerinde dikkate alınması gerekliliğinden yola çıkarak bu ders kapsamında stratejik planlama yaklaşımı ve katılımcılık teknikleri üzerine bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

KENT 536 PROJE YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (3-0) 3
Proje yaklaşımı günümüzde tüm alanlarda önemli bir hale gelmiştir. Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar tarafından sağlanan proje fonlarına ek olarak birçok devlet kurumuda konu odaklı fonlarla projelere destek sağlamaktadır. Bu bağlamda Kentsel Dönüşüm Projeleri de belli açılardan desteklenen projeler arasındadır. Ders proje yönetimi döngüsü, mantıksal çerçeve gibi temel konuları öğretmeyi hedeflerken bir yandan da Türkiye’de sağlanan fonlarla ve politikalarla ilgili öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
KENT 537 TAŞINMAZ EKONOMİSİ (3-0) 3
Bu ders taşınmaz geliştirme ekonomisinin kent planlama alanında geçerli olan temel kavram ve modellerini incelemektedir. Ders kapsamında; taşınmaz geliştirmenin ekonomisi, dönüşüm ve iyileştirme, planlama ekonomisi, taşınmaz değerlemede mikroekonomik ve makroekonomik kavramlar, taşınmaz değerleme ilkeleri, taşınmaz değerleme yöntemleri: pazar (karşılaştırmaya dayalı), yatırım, kar, artık, yenileme maliyeti yöntemleri ve taşınmaz yatırımı ve geliştirmesi değerlemesi konuları incelenecektir.
KENT 538 KONUT POLİTİKALARI VE DÖNÜŞÜM (3-0) 3
Bu ders konut politikaları kapsamında konut alanlarının dönüşümünü incelemektedir. Ders kapsamında konut piyasalarını, konut üretimini ve arzını, konut desteklerini ve konut alanlarında dönüşümü etkileyen politikalar hem yurtdışı hem yurtiçi örneklerle ele alınmaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki yapı stokunun niteliği ve niceliğine ilişkin konuların yanı sıra bu nitelik ve niceliğin ortaya çıkışında etkili olan ülkemize özgü faktörlerde değerlendirilmektedir.
KENT 539 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ (3-0) 3
Ders, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel ilkeleri ve tekniklerini planlama uygulama pratiği ile ilişkili bir biçimde sunmaktadır. Ders kapsamında; CBS’nin temelleri, temel haritacılık kavramları, tematik haritalama, veri sınıflama, veri inceleme, görsellerin ve haritaların tasarlanması, veritabanı işletim sistemleri, ve mekânsal veri analiz yöntemleri ele alınmaktadır.
KENT 540 ÇEVRE, RİSK VE SAKINIM PLANLAMASI (3-0) 3
Bu ders öğrencilere Sakınım Planlaması, çevre ve risk konularında temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda insan ve çevre, afetler, risk ve risk toplumu, risk yönetimi ve sakınım planlaması, geleneksel afet yönetim döngüsü ve planlaması, Birleşmiş Milletler güncel afet politikası ve bunun sonuçları, sürdürülebilir kentsel gelişme ve kalkınma politikaları, sakınım planlamasının geleneksel planlamadan farkları konuları ele alınacaktır.
KENT 541 İÇ MEKANLARIN DÖNÜŞÜMÜ VE YENİDEN KULLANIMI (3-0) 3
Günümüzde mevcut tarihi ya da çağdaş binaların iç mekanlarını yeniden kullanıma yönelik olarak iyileştirmek, yenilemek ve onarmak hem ekonomik hem ekolojik hem de tasarıma ilişkin nedenlerle çokça tartışılır ve uygulanır hale gelmiştir. Mevcut binaların iç mekanları çoğu zaman yeniden kullanıma yönelik olarak işlevlendirilmelerine rağmen, bu mekanlar nadiren yeni işlevin gereksinmelerine göre yeniden tasarlanmakta ve bu doğrultuda mekanların  adaptasyonu sağlanmaktadır. Bu dersin amacı, mevcut binaların strüktürel, donatısal, estetiksel, çevresel ve içeriksel anlamını kavrayarak, iç mekanların yeniden kullanım adaptasyonu için gereksinimlerini araştırarak belirlemek ve bunları tartışmaktır.
KENT 542 YEREL YÖNETİMLERE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR (3-0) 3
Yerel yönetimlerin ülke yönetiminde önemli fonksiyonları bulunmaktadır.  Bunlardan ilki, yerel yönetimlerin demokratik bir çerçevede halka yönetime katılım ve temsil imkânı sağlamasıdır. Ayrıca, yerel yönetimlerin bir bulundukları yerlerde halka daha yakın olmaları, çeşitli projeler başta olmak üzere halkın kendileri ile ilgili karar süreçlerine katkısı yönünde pek çok araç sağlamaları ve kısaca “yerinden yönetim” imkânlarını artırmaları diğer önemli fonksiyonları arasında sayılabilir. Bu tür yönetim biçimi kentsel dönüşüm gibi geniş kitleleri ilgilendiren konular söz konusu olduğunda daha da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda dersin temel amacı, teori ve pratik uygulamaları da kapsayan bütünsel bir yaklaşımla yerel yönetimlerin yapısının tanımlanması ve bu yapının kentsel dönüşüm hususunda verimli halde nasıl kullanılabileceğinin tartışılmasıdır. Bu bağlamda, derste, yerel yönetimlerin hukuksal ve ekonomik çerçevesinin anlaşılması, karar verme süreci çerçevesinde merkezi otorite ile ilişkilerinin tanımlanması, e-devlet uygulamaları, yerel yönetimlerin kalkınmadaki rolünün altının çizilmesi gibi konulara değinilecektir. Ayrıca, ders kapsamında Dünya’da ve Avrupa Birliğinde yerel yönetimlerin boyutları da derste yer verilecek konular arasındadır.
KENT 543 KENTSEL ÇEVRE KORUMA,  SAĞLIKLAŞTIRMA VE RESTORASYON (3-0) 3
Yerleşimler,  barındırdıkları yapı tipleri, onların meydana getirdikleri dokuları ile içlerinde yaşayanların sosyal -kültürel ve ekonomik yapısının bir aynasıdır. Bu özellikleri ile kentler barındırdıkları toplumun tarihinin bir parçası olarak bir yandan geçmişe yönelik bilgi verir öte yandan o toplumun kimliğini meydana getirirler. Bugün yeni oluşan kentsel çevreler de yarın için bugün hakkında bilgi vereceklerdir. Günümüz kentlerinde kimi zaman hızlı kentleşme sonucu kimi zaman eskimeden dolayı kentsel altyapı yetersiz hale gelmiştir. Öte yandan bina stoğu da çoğu kez sağlıksız oluşmuş ya da çok eskimiştir. Dolayısı ile kentlerimiz bir yandan pek çok olumlu değer barındırırken öte yandan da ciddi sorunları olan çevreleri bir arada bulundurmaktadır. Kentlerimizin gelişimi ile ilgili kararlar alırken birbirinden tamamen farklı bakış açıları ile bir değerleme yapmak gerekmektedir. Bu dersin amacı da özellikle kentin korunmasını gerektiren bölümleri hakkında Dünya’ca belirlenmiş ICOMOS kriterlerini, 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu tartışmak yenileme, iyileştirme ve restorasyon kararları alınırken gerek kentsel doku gerekse yapıların korunması, yenileştirilmesi, sağlıklaştırılması ve/veya restorasyonu konusunda değerlendirme yapılabilmesine temel teşkil edecek bilgileri aktarmaktır. Ders kapsamında alan çalışmaları, analizler ve projelendirme ve raporlama çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.
KENT 544 MİMARİ PROJE DENETİM VE YÖNETİMİ (3-0) 3
Mimarlık bir yandan kullanıcı gereksinimlerini strüktürel bir çerçevede ele alan bir yaratma, estetik ve sanat işi iken öte yandan uygulanması gereken bir üretim faaliyetidir de. Bu işlev gerek bir ofis içinde üretimi gerekse inşaat alanındaki üretimi kapsar. Öte yandan binalarımızın uzun ömürlü olması yani gelecekte de hizmet vermesi ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu dersin amacı da mimarlık işinin estetik ve sanatsal yaratıcı boyutu ötesinde işlevsel ve özellikle uzun vadede ekonomik kullanımı için gerekli olan teknik boyutlarını ve operasyonel boyutlarını tartışmaktır. Binanın daha az enerji harcaması, daha az bakım ve onarım gereksinimi olması, zaman içindeki işlevsel değişimlere daha kolay ayak uydurabilmesi için gerekli uyum ve esneklikte olması gibi tasarımsal boyutlar, mimari programlama, işleve uygunluk, zaman içindeki değişimlere uygunluk, malzeme ve mekanik-tesisat aksamları seçimi ile detay çözümlerinin ana kriterlerini belirlemektedir. Kısaca mimari tasarım ekonominin ve sanatın bir arada ele alındığı bir optimizasyon süreci olduğundan bir bina yatırımı belli bir işlevin gereksinimini karşılarken bugünkü bütçe sınırlarını değil bir zaman süreci içindeki tüm bakım-onarım ve işletme masraflarını da içine alan bir fizibilite çalışmasını da içine almak zorundadır. Yatırımda ve daha sonra bina işletimindeki koordinasyon da maliyetin bir diğer boyutunu meydana getirmektedir. Bunların denetlenebilmesi ise yatırımcı yapıyı kendisi için yapıyorsa optimizasyon ve yönetim programları ile ya da işi dışarı veriyorsa ihalelere bağlı kapsamlı Yapım Şartname ve Sözleşmeleri ile mümkündür. Bu ders kapsamında mimari proje denetim ve yönetimine ilişkin olarak yukarıda bahsedilen konulara değinilmesi hedeflenmektedir.
KENT 545 GÜNÜMÜZ KENTLERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ (3-0) 3
Bu ders güncel kentsel dönüşüm uygulamalarının kentler üzerindeki sosyal, ekonomik, mekânsal ve çevresel olmak üzere çok boyutlu etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Ders sosyal uyum, mekânsal ayrışma; sosyal, ekonomik ve kentsel dayanıklılık gibi kentsel dönüşüm mevcut yazında vurgulanan etkilerini ele alacaktır. Ders öğrencilerin günümüz uygulamalarından örnek kentsel dönüşüm projelerinin etkilerini değerlendirecekleri araştırmalar yürütmelerini gerektirmektedir.
KENT 546 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR (3-0) 3
Bu ders kentsel dönüşüm projelerinin geçmişten bugüne dünyadaki uygulama biçimlerini ele almakta, günümüz uygulamalarında yenilikçi yaklaşımların neler olabileceğini sorgulamaktadır. Ders öğrencilerin kentsel dönüşümün olumsuz etkilerini azaltacak; dönüşümün hedeflerine cevap verebilecek; güncel teknoloji ve yöntemleri kullanabilecek yenilikçi dönüşüm modelleri üzerinde düşünmelerini ve öneriler getirmelerini amaçlamaktadır.
KENT 547 DEPREME DAYANIKLI MİMARİ TASARIM (3-0) 3
Depreme dayanıklı yapıların tasarımı ve imalatında mimarın rolünü irdeleyen bir derstir. Deprem olgusunun tanımı ve yapılı çevre üzerindeki etkilerini araştırarak başlayan ders programı, halen yürürlükte bulunan “Depreme Dayanıklı Yapılar Hakkında Genel Esaslar” isimli Türk Deprem Yönetmeliği’nin incelenmesi ve mimara yüklediği görevlerin tartışılması ile devam eder. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan betonarme iskelet sistemine sahip yapılarda sıkça karşılaşılan mimari tasarım hatalarının planda ve kesitte olmak üzere iki kategoride incelenmesi ile son bulur.
KENT 548 DÖNÜŞÜM VE SİNEMA: SİNEMA ÜZERİNDEN KENT VE KENTİN DÖNÜŞÜMLERİNİ OKUMAK (3-0) 3
Kent ve kentteki dönüşümlerin eleştirel okumalarını yapabilmek, aslında politika, edebiyat, sanat ve mimarlık gibi alanların toplamına dair bir idea sahibi olabilmekten geçer. Kentsel dönüşümler ise kendi içinde birçok katman barındıran kuramsal çelişkiler ile kent ve mekân politikalarının çatışması sonucu oluşur. Bu ders kapsamında, söz konusu kuramsal çelişkileri görselleştiren sinema filmleri izlenerek, kente dair geliştirilen eleştiriler, kent olgusu ve bu olgunun farklılaşmasına dair kentin dünü bugünü ve geleceğine üzerine yapılan bazı anlatılar tartışılır.
KENT 549 KENTSEL KARTOGRAFYA: KENT VE ALTERNATİF KENT TEMSİLİYETLERİ (3-0) 3
Bir kentin Kartografyasını oluşturan ana öğeler nelerdir? O kentin mimarisi, sanatı ve kültürel değerleri üzerinden bir kent kartografyası çıkarılabilir mi? Bir kentin anlamını oluşturan katmanlar nasıl belirlenir? Bir kent alternatif anlatılarla temsiliyeti farklılaşabilir mi? Bir kentin kimliği nasıl oluşur ve nasıl dönüşür?  Bu ders kapsamında yukarıda belirtilen bütün sorulara tartışarak cevap aranırken, bu tartışmalar paralelinde belirli kentler için o kenti alternatif temalarla temsil eden kent haritaları çıkartılmaya çalışılır.
KENT 550 TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASININ TARİHİ (3-0) 3
Bu ders kentsel dönüşüm yüksek lisans programı öğrencilerine kültürel mirasın korunması bilinci ve bununla ilgili kurumların ortaya çıkış ve gelişim süreçleri hakkında bilgi vermeye yöneliktir. Konu,  geçmişin ve günümüzün temel koruma kavramları ile beraber koruma anlayışlarının zaman içerisindeki gelişimi de gözetilerek ele alınmıştır. Dersin amacı program öğrencilerinde koruma bilincini geliştirmektir. Bu ders, kültür varlıklarının korunmasına yönelik edinilmesini sağladığı bilginin ötesinde, hangi tür kentsel çevrelerin ve yapıların kültür varlıklarının korunması kapsamında olması gerektiği ile ilgili soruların tartışıldığı bir ortam olmak üzere önerilmiştir.
KENT 551 KÜLTÜR MİRASI OLARAK KENT (3-0) 3
Ders kapsamında, kentin barındırdığı farklı ölçeklerdeki ögeleriyle beraber neden kültür varlığı olarak kabul edilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Dersin işleyiş biçimi, kentin bütününe, yaşayan, değişen ve değerli yönleriyle korunması gereken bir kültür mirası olarak nasıl yaklaşılabileceğini anlamaya ve anlatmaya yöneliktir. Bu bağlamda modern kent imgesini oluşturan özelliklerden bahsedilerek, bunların pek çoğu köklü bir tarihi geçmişe sahip olan günümüzün Anadolu kentleri ile ilgisi tartışılacaktır. Program öğrencilerinin, bu kentler ile ilgili alınacak değişim ve dönüşüme yönelik kararlardan bir kültür varlığı olarak kentin nasıl etkilenebileceği hakkında görüş ve düşünceler üretebilmesi amaçlanmaktadır. 
KENT 552 KENTSEL ÖLÇEKTE KÜLTÜR MİRASIN DEĞERLENDİRMESİ (3-0) 3
Kültür mirası olarak nitelenen nesnelerin ya da mekânların korunması sürecinde en etkili olan bileşen bu nesne ya da mekânların sahip oldukları değerdir. Bu değer olgusunun türleri ve farklı özellikleri ile incelenip anlaşılması, kültür varlıklarının değerleri ile ilgili uygulamalar yapılması bu dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Ders programı kültür mirasının değer özellikleri ile ilgili güncel problemlerle ilişkili tartışmaları kapsamakta, bu bağlamda öğrencilerin sahada yapmaları gereken değerlendirme analizi çalışmalarını içermektedir.