Duyurular

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

ZORUNLU DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
IAGR 501 Graduate Studio I 3 0 3 3
IAGR 502 Graduate Studio I 3 0 3 3
IAGR 503 Research Methods 3 0 3 3
IAGR 504 Decision Process in Design 3 0 3 3
IAGR 590 Graduate Seminar 0 0 0 0
IAGR 591 Special Studies 0 4 0
IAGR 599 Thesis 0 0 0 0

 

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
IAGR 505 History of Theory 3 0 3 3
IAGR 506 Cost Control and Management 3 0 3 3
IAGR 507 Directed Studies 3 0 3 3
IAGR 508 Analysis of Urban Space 3 0 3 3
IAGR 509 Building Safety 3 0 3 3
IAGR 510 Creative Images in Architectural Design 3 0 3 3
IAGR 510 Creative Images in Architectural Design 3 0 3 3
IAGR 511 Lighting and Color 3 0 3 3
IAGR 512 Heating and Cooling With Solar Energy 3 0 3 3
IAGR 513 Structural Systems 3 0 3 3
IAGR 515 Meaning and Interior Architecture 3 0 3 3
IAGR 516 Selected Topics 3 0 3 3
IAGR 516 Interior Landscape Design 3 0 3 3

 

DERS İÇERİKLERİ

IAGR 501  GRADUATE STUDIO I (3-0) 3
Bu derste toplum ihtiyaçlarını karşılama ve gelişim, büyüme ve üretkenliği sağlamak amaçlı projeler için detaylı araştırmalar sonucu ortaya kapsamlı program çıkartma esas alınır. Proje içeriklerinin kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda renk, aydınlatma, tesisat ve yangın güvenliği gibi konularda verilen işleve uygun çözümler sunması ve fizibilite raporları ile desteklenmesi beklenir.
IAGR 502  GRADUATE STUDIO II (3-0) 3
Dersin amacı, tasarıma kavramsal yaklaşımın temellerinin tartışılması ve insan ihtiyaçları ile estetik gereksinimler arasındaki ikilemin irdelenmesidir. Böylece ders, tasarım kuramı ile uygulamanın çarpıştığı felsefi bir boyut kazanır. Öğrencilerin tasarım sürecinde edindikleri bilgi birikimlerini projelerine aktarmaları ve karmaşık sorun çözme teknikleri kullanarak mekan programlaması ve organizasyonunu sağlamaları beklenir.
IAGR 503 RESEARCH METHODS (3-0) 3
Öğrenciyi araştırma yöntemlerine ve tez çalışmasının gerektirdiği bağımsız çalışmaya alıştırmak üzere tasarlanmış bir ders. Bu amaç birbirine paralel iki süreç ile sağlanmaktadır. Bir yandan sözel anlatımlar, tartışmalar ve okumalar vasıtasıyla araştırma kuramları, tasarım ve planlama ağırlıklı olmak üzere işlenmektedir. Diğer yandan, öğrencilere, anketler ve ölçümler gibi alan çalışmaları yaptırılmakta ve bunlardan toplanan verilerin analizi istenilmektedir. Bu çalışmaların sonuçları raporlar halinde sınıfta sunulmaktadır. Dönem sonunda öğrenciler bu çalışmaları derleyen tez biçiminde final raporlar hazırlamaktadır.
IAGR 504 DECISION PROCESS IN DESIGN (3-0) 3
Bu dersin amacı, lisansüstü öğrencilerinin iç mimarlar için araştırma çalışmaları ve profesyonel hayatta büyük onem taşıyan alternatif tasarım çözümlerinde değerlendirme yetilerini geliştirmektir. Bu doğal olarak, proje değerlendirme alanını kapsar. Ancak, geleneksel ve çağdaş karar verme metodlarına ve bu yaklaşımların öğrencinin yüksek lisans tezindeki kullanımına onem verilmektedir. Teorik konulardaki sunumlar, öğrenciye verilen ödev ve pratik çalışmalarla desteklenir.Ödevler genellikle öğrencinin tezi ile ilişkilidir. Bu dersten elde edilecek tecrübenin yüksek lisans tezinde karşılaşılabilecek karar verme problemlerine cevap vermesi beklenir.
IAGR 590 GRADUATE SEMINAR (3-0) 0
Öğrencilere tez çalışmaları ile ilgili tartışma ve görüş alışverişi fırsatı yaratmaktadır. Bütün öğrenciler tarafından, seminer düzeninde, onların seçilmiş tez konuları ile ilişkili olarak düzenlenecektir.
IAGR 505 HISTORY OF THEORY (3-0) 3
Bu ders mimari pratiğe ilişkin temel kuramlar ile söylemleri ve analizlerini kapsar. Barok, Art Nouveau, De Stijl, Modernizm, Post Modernizm, vb. iç mimariye yönelen “mekan kuramı” nı oluşturan dönemleri içine alır.
IAGR 506 COST CONTROL AND MANAGEMENT (3-0) 3
Maliyet çıkarılma prensipleri, maliyet kontrolu. Kritik Patika Yöntemi, İnsan Faktörü, Pazarlama, Ticaret Birlikleri, firma ve anapara sağlama, şirket organizasyonları, yapı sözleşmeleri hazırlama, zorunluluklar ve diğer hukuki problemler.
IAGR 507 DIRECTED STUDIES (3-0) 3
Bu ders, mimari tasarım düşüncesini, gündeme gelen veya öğrenci tarafından getirilecek olan değişik zaman, yer ve eğilimlerini, öğrencinin çalışma alanı paralelinde tartışır. Ders kapsamında, çağdaş iç mimari sorunlarının öğrencilerle beraber sorgulanacağı ortamın, bilimsel düzeylerde oluşturulması umulmaktadır.
IAGR 508 ANALYSIS OF URBAN SPACE (3-0) 3
Dersin amacı, kentsel tasarımın amaç ve prensipleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Kentsel yapı bilim ilişkisi, insan algılamaları ile sosyal eylemleri, yaya ile motorlu dolaşım, sokak ile meydanların özellikleri, kentsel mekan bileşenleri vb. kuramsal çıkarımlar ders ve okumalarla araştırılmaktadır. Öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere kentsel mekan veya kentsel tasarım şemaları üzerinde ödevler hazırlamaları beklenmektedir. Çalışma sonuçları sınıfta öğrencilerce sunulmaktadır.
IAGR 509 BUILDING SAFETY (3-0) 3
Binaların, özel tehlikeli aktivitelere karşı davranış özelliklerinin anlaşılması. Değişik doğal veya yapay afetlerin önlenmesi veya zararlarının en aza indirilmesine uygun tasarım yapılması. İlgili anlamda malzeme seçimi, detay ve teknoloji oluşumu. Yangın kaçışları. Acil durum standartlarını ve yönetmeliklerinin öğrenilmesi.
IAGR 510 CREATIVE IMAGES IN ARCHITECTURAL DESIGN (3-0) 3
Çoğu kültürlerce, bazı temalar mekan ve zaman ile ilişkilendirilirler. Bu temalar mimarinin imajlarını, mekansal organizasyon modelleri veya mekan kompozisyon’unda; hem iç-dış, hem de yerleşsel, ticari, endüstriyel veya toplumsal, sanatın elemanlarını, oluştururlar. Bu ders, atrium/iç bahçe, kule, rampa, arkad/kamelya, duvar, salon, kanal, köprü, merkezilik, ızgara örgü, toplam mekan, vb. mimarinin betimleyici formlarının analizini kapsar.
IAGR 511 LIGHTING AND COLOR (3-0) 3
Konfor sistemler için fiziksel standartlar. İlgili konulardaki mimari tasarımlarda karar alma aşamaları. Aydınlatma ve renk katıştırımlarında optimum mekan kaliteleri elde edilmesinde değişik eğilimler. Bina cephelerinde tasarlanacak dolu-boş dengelerinin algılanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi. Seçim kararlarında işlevsel girdiler.
AGR 512 HEATING AND COOLING WITH SOLAR ENERGY (3-0) 3
Eneji korunumu prensipleri. Güneş enerjisini ısıntma ve soğutma için kullanma. Pasif ve aktif sistemler. Mekanları optimum güneş radyasyonu için tasarlama prensipleri. Değişik sistemleri seçmede çevresel koşulların irdelenmesi.
IAGR 513 STRUCTURAL SYSTEMS (3-0) 3
Taşıyıcı system tasarımına sistemsel yaklaşımlar. Mimari ile taşıyıcı system tasarımı kararlarındaki aşamalar. Değişik yapı malzemelerinin taşıyıcı özelliklerinin çalışılması. Estetiğin olumlu elde edilebilmesi için temel taşıyıcı sistem gereksinimleri. Plakalar, katlanmış plaklar, modüler koordinasyon, 2 ve 3 boyutlu ızgaralar, cidarlar, kabuklar, uzay kirişler, asma ve şişirme taşıyıcı sistemler.
IAGR 515 MEANING AND INTERIOR ARCHITECTURE (3-0) 3
Bu ders iç mekanda/mimaride biçim ve içerik ikiliğine dikkati çekmektedir. Gösterge bilimin prensiplerini, yöntemlerini, öncü isimlerini ve bilgisini içermektedir. Bazı alan çalışmalarını ve öğe çözümlemelerini, kapı, sandalye, merdiven, vb. gibi kapsamaktadır.
IAGR 516 SELECTED TOPICS (3-0) 3
Çalışmalar, seçilen tez konusu ile doğrudan ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Dersin amaçları, araştırmacının özelliklerine ve seçilen konuya bağlı olarak, çok değişik olabilir. Genel bir anlayış olarak; bir öğrenci, her aşamada üretken olabilmek için, gereken bilimsel anlayışı yaratabilmek ve problem tarifi ile problem çözme sürecinde doğru yolları elde edebilmek durumundadır.
IAGR 517 INTERIOR LANDSCAPE DESIGN (3-0) 3
Dersin amacı, peyzaj tasarımının anlamı ve prensiplerinin öğrencilere aktarılması, iç mimarlıkla, peyzaj bağlantılarının araştırılması ve mimarlıkla olan bağlamın ve sonuçlarının tartışılmasıdır. Ayrıca, tasarım süreci, ölçüleri ve tasarımı yönlendirici projeleri hazırlama yöntemleri ile iç mekandaki kamusal ve yeşil alanların tasarımı ve dış mekanla ilişki kurulmasıdır.